Συνέντευξη από την εκπρόσωπο της Κίνας

Στην επιτροπή με θέμα Τα δικαιώματα των ηλικιωμένων γυναικών και η προστασία τους η εκπρόσωπος της Κίνας ξεχώρισε σημαντικά για τη συμμετοχή καθώς και για τις ιδεές που προήγε.
Κάποιες δηλώσεις της εκπροσώπου θα παρατεθούν παρακάτω.
Στην ερώτηση πώς φαίνεται η διοργάνωση μέχρι τώρα, η εκπρόσωπος της Κίνας απάντησε πως είναι αρκετά οργανώμενο ιδιαίτερα αν αναλογιστούμε ότι είναι πρώτη φορά.Υπήρχε ακριβής κατατόπιση καθώς και έλλειψη ασαφειών.Η διαδικασία εντός των συνεδριάσεων ήταν άρτια καθοδηγούμενη από το προεδρείο και έτσι οι σύνεδροι μπορούσαν να συμμετέχουν επαρκώς.Επίσης, πρόσθεσε πως δεν παρατήρησε κάποια διαμάχη ανάμεσα σε χώρες και ότι τα πράγματα κυλούσαν ομαλά.Υπήρχε διχογνωμία χωρίς όμως να αναχθεί σε διαμάχη.
Επιπλέον, ανέφερε πως στις λεγόμενες συμμαχίες δεν παρατηρήθηκε κάποια πρωτοτυπία, χώρες δηλαδή να συμμαχούν με αντικρουόμενα συμφέροντα, αλλά επιδίωξη ήταν η ύπαρξη χωρών όλων των δυνατοτήτων.Τέλος, δήλωσε πως, σχετικά με το θέμα, η χώρα που εκπροσωπεί έχει ήδη κάνει σημαντική πρόοδο όσον αφορά την εκπροσώπηση των ηλικιωμένων γυναικών στον εργασιακό τομέα και στην πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας.Βασική επιδίωξη της Κίνας,σύμφωνα με την εκπρόσωπο, είναι μέσω συνεργασίας του κράτους και των πολιτών να υπάρχει συμμετοχή αυτών των γυναικών σε υπηρεσίες μόρφωσης και συμμετοχή των ηλικιωμένων στα κοινά.

Θεοδωρίδης Χρήστος, Επιτροπή για τα δικαιώματα των ηλικιωμένων γυναικών και η προστασία τους

Χρήστος Θεοδωρίδης

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *