1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Η (Κοιν.Σ.Επ. ΡΟΗ) (περαιτέρω η «Διοργανώτρια») προκηρύσσει διαγωνισμό με τίτλο «#ΜΡΔ2017» (περαιτέρω ο «Διαγωνισμός»), ο οποίος θα διενεργηθεί δια του διαδικτυακού τόπου «Μαθητές σε ρόλο Διπλωμάτη», https://www.facebook.com/mathites.se.rolo.diplomati/.

 

 1. Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό.Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν οι συμμετέχοντες στη μαθητική προσομοίωση «Μαθητές σε ρόλο Διπλωμάτη» και που θα επισκεφθούν τον δικτυακό τόπο https://www.facebook.com/mathites.se.rolo.diplomati/ και να κάνουν like. Οι χρήστες που επιθυμούν τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό πρέπει να διατηρούν προσωπική σελίδα στο Facebook ή/και στο Instagram. Επιπλέον, για την έγκυρη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό, όποιος είναι κάτω των 18 ετών θα πρέπει να διαθέτει την έγγραφη συγκατάθεση και αποδοχή του ασκούντος τη γονική μέριμνα, η οποία έγγραφη συγκατάθεση θα πρέπει να αποδεικνύεται με κάθε πρόσφορο μέσο ήθελε αν ζητηθεί από τη Διοργανώτρια.

 

 1. Διάρκεια του Διαγωνισμού. Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από την 15/12/2017 (περαιτέρω η «Έναρξη του Διαγωνισμού»), έως και τις 17/12/2017, ώρα 09:00 π.μ.(περαιτέρω η «Λήξη του Διαγωνισμού»). Η Διοργανώτρια δίνεται με σχετική ανακοίνωση στο Διαδικτυακό Τόπο να τροποποιεί τη Διάρκεια του Διαγωνισμού.

 

 1. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο Διαγωνισμό θα πρέπει να ανεβάσουν μια φωτογραφία τους  στο Facebook ή/και στο Instagram χρησιμοποιώντας το hashtag #ΜΡΔ2017. Η ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας συνιστά δήλωση συμμετοχής στο Διαγωνισμό, χωρίς οποιαδήποτε χρέωση ή περαιτέρω διαδικασία. Τα αρχεία τα οποία θα τηρεί η Διοργανώτρια, ή και τρίτοι κατ’ εντολή και για λογαριασμό του, με τα ανωτέρω στοιχεία, θα συνιστούν πλήρη απόδειξη αναφορικά με τη λήψη οποιασδήποτε συμμετοχής στο Διαγωνισμό και την εγκυρότητα της συμμετοχής αυτής, σύμφωνα με τον όρο 7 κατωτέρω. Ως «έγκυρη συμμετοχή» νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στο Διαγωνισμό βάσει των ανωτέρω και εντός της Διάρκειας του Διαγωνισμού. Η Διοργανώτρια μπορεί να ακυρώσει, κατά την απόλυτη κρίση της ιδίας, οποιαδήποτε συμμετοχή θεωρεί ότι είναι προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου. Οι χρήστες δικαιούνται να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό με μόνο μία συμμετοχή.

 

 1. Δώρα. Στο πλαίσιο του Διαγωνισμού 3 (τρεις) τυχεροί νικητές θα κερδίσουν από ένα αναμνηστικό φούτερ της διοργάνωσης. Τα Δώρα είναι προσωπικά και οι νικητές του Διαγωνισμού δεν έχουν το δικαίωμα ανταλλαγής τους με χρήματα ή άλλα αντικαταστατά πράγματα.

 

 1. Τρόπος Ανάδειξης Νικητή Διαγωνισμού. Νικητές θα αναδειχθούν οι τρεις συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό, οι φωτογραφίες των οποίων στο Facebook ή/και στο Instagram με το hashtag #ΜΡΔ2017 θα συγκεντρώσουν τα περισσότερα likes, μέχρι και 9.00 π.μ. της Κυριακής 17 Δεκεμβρίου 2017. Τα έπαθλα θα δοθούν την Κυριακή 17 Δεκεμβρίου 2017 στην Τελετή Λήξης της μαθητική προσομοίωση «Μαθητές σε ρόλο Διπλωμάτη». Τα ονόματα των νικητών θα ανακοινωθούν στο site και τη σελίδα της διοργάνωσης στο Facebook.

Εφόσον για οποιονδήποτε από τους λόγους που περιγράφονται κατωτέρω, οι τυχεροί νικητές χάσουν το δικαίωμά τους στο δώρο του διαγωνισμού, τότε το δώρο θα κατακυρώνεται στον πρώτο επιλαχόντα τυχερό.

Ο νικητής αναλαμβάνει αποκλειστικά την ευθύνη και τον έγκαιρο προγραμματισμό και για τη διευθέτηση των λεπτομερειών για τη λήψη του δώρου του. Η διοργανώτρια διατηρείτο δικαίωμα να διαθέσει κατά τη διακριτική της ευχέρεια το δώρο που δεν αναζητήθηκε και/ή δεν παραλήφθηκε έγκαιρα από τον νικητή, σύμφωνα με τις παραπάνω διαδικασίες και προϋποθέσεις, οπότε και απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απέναντι στον αντίστοιχο νικητή.

Ο νικητής, σε οποιοδήποτε στάδιο, ακόμα και αυτό της αξιοποίησης του δώρου, μπορεί να χάσει το δικαίωμά του στο δώρο για τους εξής λόγους:

(α) σε περίπτωση άρνησης παραλαβής του δώρου του,

(β) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις.

(γ) σε περίπτωση που η συμμετοχή του δεν πληροί κάποιον από τους όρους του παρόντος.

(δ) σε περίπτωση που κάποιο από τα στοιχεία που δήλωσε είναι ψευδές.

(ε) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, η προσπάθεια επικοινωνίας με το νικητή μετά πέντε (5) ημέρες από την κλήρωση αποβεί άκαρπη.

(στ) Σε περίπτωση που ο κληρωθέντας τυχερός είναι ανήλικος και αρνηθεί να υποδείξει τον ασκούντα τη γονική μέριμνα, ή ο ασκών τη γονική μέριμνα αρνηθεί για λογαριασμό του ανηλίκου την απόδοση του δώρου,

(ζ) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ο νικητής δεν παρουσιασθεί ως ανωτέρω καθορίζεται ή παρουσιασθεί καθυστερημένα για την αξιοποίηση – παραλαβή του δώρου.

Σε κάθε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής ενός νικητή το δικαίωμά του στο δώρο κατακυρώνεται στον αμέσως επόμενο αναπληρωματικό (1ος επιλαχών).

 

 1. Αλλαγές στα πρόσωπα των τυχερών δεν είναι εφικτές.

 

 1. Ευθύνη.Η Διοργανώτρια δεν θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής στο σύστημα του Διαδικτυακού Τόπου. Επιπλέον, η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη για την προσβασιμότητα στο διαδικτυακό τόπο καθώς είναι πέραν της σφαίρας επιρροής του. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη της Διοργανώτριας θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλείψεις του από δόλο ή βαρεία αμέλεια και σε καμία περίπτωση δεν εκτείνεται σε τυχαία γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας.

 

 1. Δημοσιότητα. Οι όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα της Διοργανώτριας (roh.gr).

 

 1. Προσωπικά Δεδομένα. Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων, συλλέγει, διατηρεί σε αρχείο και επεξεργάζεται η Διοργανώτρια πάντοτε στα πλαίσια και με τις προϋποθέσεις του ν. 2472/1997. Κάθε συμμετέχων, με τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό, συναινεί και αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα, στην από μέρους της διοργανώτριας (ή και ειδικού συνεργάτη αυτής) χρήση των υπ’ αυτού δηλωθέντων στοιχείων για την αποστολή ενημερώσεων και μηνυμάτων (ή και e-mail και sms) με γενικές πληροφορίες ή/και με διαφημιστικό χαρακτήρα (ενημερωτικά δελτία – newsletters) ή/και με νέα από τις δραστηριότητες της εταιρίας (όπως διαγωνισμοί, νικητές, προσφορές κλπ). Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο κάθε συμμετέχων διατηρεί το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα του και ενημέρωσης ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του βάσει του άρθρου 13 του ν. 2472/1997 για την προστασία προσωπικών δεδομένων, κατόπιν γραπτού αιτήματος του που θα απευθύνει στη διοργανώτρια. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό αποτελεί ελεύθερη και σαφή δήλωση και συναίνεση των συμμετεχόντων για την επεξεργασία των παραπάνω δεδομένων τους και την τήρηση σχετικού αρχείου για τους προαναφερθέντες σκοπούς. Η αναζήτηση, αποδοχή και παραλαβή του δώρου από τον νικητή συνιστά σαφή συγκατάθεση αυτού για χρήση του ονόματός του με σκοπό την δημοσιοποίηση του Διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του και για την επεξεργασία των στοιχείων του κατά τα ανωτέρω. Το αυτό ισχύει και για τους αναπληρωματικούς νικητές (επιλαχόντες). Επιπλέον, η διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώνει τα ονόματα και να δημοσιεύει φωτογραφίες, ηχητικές παραστάσεις και μαγνητοσκοπήσεις του νικητή στους διαδικτυακούς της τόπους, σε οποιοδήποτε έντυπό της, καθώς και να προβεί σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, όπως της αξιοποίησης του δώρου κ.λ.π. Ο νικητής με τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό, συναινεί ανεπιφύλακτα στα ανωτέρω χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως. Με επιφύλαξη των παραπάνω οριζόμενων, άρνηση του νικητή να συμμετάσχει σε σχετικό διαφημιστικό πρόγραμμα ή άλλη ανακοίνωση ή άρνηση να περιληφθεί το όνομά του σε καταχωρήσεις, εφόσον κληθεί για τούτο, νομιμοποιεί τη διοργανώτρια να αρνηθεί τη χορήγηση του δώρου, ή να το ανακαλέσει.

 

 1. Τροποποίηση Όρων – Ματαίωση.Σε περίπτωση κατά την οποία διακοπεί ή ματαιωθεί ο διαγωνισμός για οποιονδήποτε λόγο, η διοργανώτρια δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι των συμμετεχόντων. Επίσης, η διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής της ημερομηνίας διενέργειας της κλήρωσης. H διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες όρους κατά την απόλυτη κρίση της, να παρατείνει ή και να μειώνει τη διάρκεια του Διαγωνισμού, καθώς και να ανακαλεί ή αλλάζει το δώρο/έπαθλο, για οποιοδήποτε λόγο και οποτεδήποτε με σχετική δημοσίευση – ανάρτηση στον παραπάνω διαδικτυακό τόπο. Κάθε τέτοια μεταβολή θα είναι δεσμευτική για κάθε συμμετέχοντα. Η διοργανώτρια δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη λόγω των ανωτέρων τροποποιήσεων, ενώ δεν φέρει και καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια των στοιχείων των συμμετεχόντων εξαιτίας τεχνικών προβλημάτων των ηλεκτρονικών συστημάτων.

 

 1. Εφαρμοστέο Δίκαιο –Δωσιδικία. Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το Ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης.

 

13. Αποδοχή των όρων. Κάθε συμμετέχων στο Διαγωνισμό δηλώνει ότι έλαβε γνώση των παραπάνω όρων, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, και ότι τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα.