Παράλληλα με την ουσιαστική μελέτη θα πρέπει να αρχίσετε να εξοικειώνεστε με τους Κανόνες Διαδικασίας. Αποθηκεύστε και μελετήστε αναλυτικά το έγγραφο με τους Κανόνες Διαδικασίας.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε το έγγραφο με τους Κανόνες Διαδικασίας για τις Επιτροπές.

Οι μαθητές συμμετέχουν στις Επιτροπές ως ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες των κρατών μελών. Επιπλέον, ορισμένοι μαθητές συμμετέχουν με καθεστώς παρατηρητή. Ένας συμμετέχων με καθεστώς παρατηρητή διαθέτει ακριβώς τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις, που προβλέπονται στους Κανόνες Διαδικασίας, όπως όλοι οι συμμετέχοντες, με τη διαφορά ότι δεν συμμετέχει στην τελική διαδικασία αποδοχής του Σχεδίου Γνώμης που υιοθετεί η Επιτροπή, καθώς και στη διαδικασία αποδοχής των Τροπολογιών.

Ο συμμετέχων με καθεστώς παρατηρητή μπορεί να εκπροσωπεί κράτος ή κάποιον άλλο διεθνή κυβερνητικό ή μη-κυβερνητικό οργανισμό. Μαθητής με καθεστώς παρατηρητή που εκπροσωπεί κράτος (όπως για παράδειγμα στο Συμβούλιο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου), ακολουθεί την ίδια ακριβώς διαδικασία προετοιμασίας όπως όλοι οι μαθητές, ερευνώντας για το αντίστοιχο κράτος που του έχει ανατεθεί. Μαθητής με καθεστώς παρατηρητή που εκπροσωπεί διεθνή οργάνωση (UNICEF και UN Women) συμμετέχει ως “απεσταλμένος” της και επιδιώκει την προώθηση των σκοπών και των αρχών της οργάνωσης αυτής. Η συμμετοχή τους είναι ιδιαίτερα σημαντική και κρίσιμη, διότι πολύ συχνά παρατηρείται ότι οι οργανώσεις με καθεστώς παρατηρητή συμβάλουν με θετικό τρόπο στην υιοθέτηση αποφάσεων που προασπίζουν περαιτέρω τα δικαιώματα του ανθρώπου, ασκώντας πίεση στα κράτη προς αυτή την κατεύθυνση.

Έτσι, οι μαθητές που εκπροσωπούν είτε την UNICEF είτε την UN Women μπορούν να μελετήσουν λαμβάνοντας πληροφορίες από τις ακόλουθες ιστοσελίδες.