Γυναίκες –Άνδρες ισότιμα μέλη

Η Συνεδρίαση της Επιτροπής για την εξάλειψη των διακρίσεων κατά των γυναικών έλαβε τέλος. Τα κράτη μέλη, κατά τη συνεδρίαση, συζήτησαν διεξοδικά τα θέματα που τέθηκαν στην Επιτροπή, όπως  η οργάνωση της εκπαίδευσης για την ισότιμη εκπροσώπηση των 2 φύλων,η κατάργηση των στερεοτύπων που περιορίζουν τη γυναίκα στην ιδιωτική ζωή, το πώς μπορούμε να αυξήσουμε τη συμμετοχή των γυναικών στα διοικητικά όργανα και τις διοικητικές  θέσεις σε μία χώρα και τι μέτρα μπορούν να ληφθούν για την ισότιμη συμμετοχή των δύο φύλων στην εκλογική διαδικασία.

Μέσα από τον υγιή διάλογο , οι εμπειρογνώμονες  παρουσίασαν τις πολιτικές των χωρών τους, άκουσαν τις πολιτικές άλλων αντιπροσώπων, συνήψαν συμμαχίες  μεταξύ τους και στο τέλος κατέληξαν σε ένα σχέδιο γνώμης.

Το σχέδιο γνώμης που ψηφίστηκε από τους εκπροσώπους των κρατών  περιλάμβανε μέτρα που έπρεπε να υιοθετήσουν οι χώρες στις πολιτικές τους, είτε νομικά είτε πολιτικά, ώστε να εξαλειφθεί κάθε είδους διάκριση εις βάρους των γυναικών. Ενδεικτικά αναφέρονται η καθολική εκπαίδευση και στα δύο φύλα,ο διαχωρισμός θρησκευτικής και πολιτικής εξουσίας, η προβολή ενός αξιοπρεπούς  γυναικείου προτύπου από τα ΜΜΕ και τέλος η χρηματοδότηση ΜΚΟ για την προάσπιση της ισότητας εκπροσώπησης των δύο φύλων. Τα μέτρα αυτά ψηφίστηκαν και από χώρες με πιο ακραίες πολιτικές  θέσεις, καταδεικνύοντας έτσι την προσπάθεια για το κοινό συμφέρον και τον σεβασμό στο δικαίωμα των γυναικών για καλύτερες ευκαιρίες ζωής.  

Η συνεδρίαση αυτή , ήταν ελπιδοφόρα για τη δημιουργία καλύτερων κοινωνιών μελλοντικά, μακρυά από διακρίσεις και προκαταλήψεις, που υπονομεύουν το δικαίωμα των γυναικών να ζουν αξιοπρεπώς, χωρίς κάποια στέρηση.

Παπαναστασίου Μαρίζα, Επιτροπή για την εξάλειψη των διακρίσεων κατά των γυναικών

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *