Διπλωματία υπέρ των ΑΜΕΑ στην Εργασία

Ολοκληρώθηκαν οι συζητήσεις για την Εργασία και την Απασχόληση των ΑΜΕΑ με την ομόφωνη ψήφιση του Σχεδίου Γνώμης, ενώ η όλη διαδικασία κύλησε κανονικά. Στις συζητήσεις συμμετείχαν όλες οι χώρες που είναι εκλεγμένα μέλη του CRPD, με την Γερμανία να φτάνει καθυστερημένα, ενώ η Αυστρία και η Αυστραλία παραβρισκόταν ως παρατηρητές.

Στο πρώτο μέρος της διαδικασίας οι περισσότερες χώρες συμμετείχαν δυναμικά στις συζητήσεις και τους διαλόγους κάνοντας προτάσεις και παρουσιάζοντας την κατάσταση των ΑΜΕΑ στην χώρα τους  στον τομέα της Εργασίας και της Απασχόλησης. Από τις περισσότερες χώρες έγιναν προτάσεις για τη παροχή κινήτρων στους εργοδότες, την υλοποίηση διαφόρων προγραμμάτων για να βοηθηθούν τα ΑΜΕΑ, τη δημιουργία κατάλληλης υλικοτεχνικής υποδομής στον εργασιακό χώρο αλλά και προϋποθέσεων μετακίνησης σε αυτόν. Επίσης, έγιναν προτάσεις όσον αφορά στην εκπαίδευση, την οποία είναι σημαντικό να ολοκληρώνουν τα ΑΜΕΑ για καλύτερες επαγγελματικές ευκαιρίες. Επιπλέον, τονίστηκε πόσο σημαντική είναι η ένταξη της τεχνολογίας στην ζωή τους, καθώς ανοίγει προοπτικές για αυτό-απασχόληση αλλά και ευκολίες στην εργασία. Τέλος, αναφέρθηκε η ανάγκη  δημιουργίας νόμων αλλά και η υποχρέωση σεβασμού των ήδη υπαρχόντων.

Έγιναν και αρκετές πρωτότυπες προτάσεις, όπως φορολογικές ελαφρύνσεις για γιατρούς που κάνουν επισκέψεις σε ΑΜΕΑ, έτσι ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν στην εργασία τους από την εκπρόσωπο της Κίνας και η ανάγκη για ίσα συνδικαλιστικά δικαιώματα από την εκπρόσωπο της Ιορδανίας

Κατά τη διάρκεια των μη συντονισμένων συζητήσεων, στις οποίες τα κράτη είχαν την ευκαιρία να διαβουλευτούν μεταξύ τους, όλοι οι εμπειρογνώμονες έδειχναν τάση για συνεργασία, καθώς κατέληξαν στο αρχικό Υπόμνημα χωρίς ιδιαίτερες αντιρρήσεις και με τη σύμπνοια όλων. Οι μόνες διαφωνίες ήρθαν, σε πρώτο στάδιο, κυρίως από τον εκπρόσωπο της Κολομβίας, στην ύπαρξη ειδικών σχολείων για τα ΑΜΕΑ, καθώς θεωρούσε ότι με αυτό τον τρόπο θα αποξενωθούν. Ενώ σε δεύτερο στάδιο στο θέμα του αν τα ΑΜΕΑ μπορούν να καταλάβουν υψηλές θέσεις εξουσίας, στο οποίο φαινόταν να διαφωνούνε οι εκπρόσωποι της Γερμανίας και της Αυστρίας και της Χιλής, η πρώτη ανέφερε ότι άτομα με σοβαρά νοητικά προβλήματα δεν θα μπορούσαν να καταλάβουν τέτοιες θέσεις και η ρίτη ότι ανάλογα με τις ανάγκες δεν είναι σε θέση να πράττουν κάποια επαγγέλματα στον ίδιο βαθμό με τους υπόλοιπους. Οι διαφωνίες αυτές όμως λύθηκαν.

Το Σχέδιο Γνώμης, το οποίο τελικά προτάθηκε, περιείχε δικαιώματα στην ίση εργασία, στην ίση εκπαίδευση ( στην οποία εντάχθηκαν τα ειδικά σχολεία), στην μεταφορά, και στην εξειδικευμένη ιατρική βοήθεια. Πάνω σε αυτό το σχέδιο έγινε μια τροπολογία στην οποία εντάχθηκε η σύσφιξη σχέσεων μεταξύ ΜΚΟ και άλλων διεθνών οργανισμών που ασχολούνται με τα ΑΜΕΑ για την υποστήριξη αυτών. Το Σχέδιο  Γνώμης τελικά ψηφίστηκε ομόφωνα από τους εμπειρογνώμονες, ολοκληρώνοντας με επιτυχία τη διαδικασία.
Ερμιόνη Βλαχίδου, Επιτροπή για την Εργασία και την Απασχόληση

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *