Δικαίωμα Συμμετοχής Στον Πολιτισμό

της Μαρίας Φαραού

Μεγάλο ρόλο στην συμμετοχή στα πολιτιστικά δρώμενα διαδραματίζει το εκπαιδευτικό σύστημα. Η πλειοψηφία των διπλωματών αναφέρθηκε στον εμπλουτισμό του εκπαιδευτικού προγράμματος με πολιτιστικές δραστηριότητες καθώς το σχολείο είναι υποχρεωμένο να εμπλουτίσει το πρόγραμμα με δραστηριότητες συμπεριλαμβανομένων των μουσείων και άλλων πολιτιστικών δραστηριοτήτων.

Σύμφωνα με την εμπειρογνώμονα της Αιγύπτου «με την συμμετοχή στην πολιτιστική ζωή θεμελιώνεται η ανθρώπινη αξιοπρέπεια και η προώθηση συμπεριφοράς της κατανόησης και του σεβασμού». Οι άνθρωποι μέσω της τέχνης και της έκφρασης μαθαίνουν να σέβονται ανεξάρτητα των διαφορών που προκύπτουν.

Όπως αναφέρθηκε από αρκετούς εκπροσώπους στην συζήτηση παρατηρείται μια γενικότερη απομάκρυνση των πολιτών από τα πολιτιστικά δρώμενα λόγω του μεγάλου ποσοστού αναλφάβητων ενώ έναν ακόμα εξαιρετικά σημαντικό και καίριο λόγο αποχής αποτελούν οι τρομοκρατικές επιθέσεις καθώς δημιουργούν τρόμο στους πολίτες και καταστρέφουν τα μνημεία, όπως ανέφερε η εκπρόσωπος της Ιορδανίας.

Μετά την εκτενή συζήτηση, παρουσιάστηκε το τελικό σχέδιο γνώμης. Ο εκπρόσωπος του Σουρινάμ ως εισηγητής παρέθεσε τις διατάξεις αναφερόμενος στην υποστήριξη του προγράμματος ανταλλαγής μαθητών (Erasmus), στον σεβασμό και την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, στην εξάλειψη διακρίσεων των μειονοτήτων, στην εξασφάλιση πολιτιστικής εκπαίδευσης και ένταξης αυτής στο εκπαιδευτικό σύστημα. Στη συνέχεια, ο εμπειρογνώμων του Σουρινάμ αναφέρθηκε στην συνδρομή των ΜΜΕ ως προς την προβολή των πολιτιστικών δραστηριοτήτων, στην σημασία ανάπτυξης διεθνών επαφών και συνεργασιών με στόχο την δημιουργία σχέσεων με άλλες χώρες και τέλος τόνισε την αναγκαιότητα για την εκμάθηση ξένων γλωσσών μέσω δημόσιων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

Το σχέδιο γνώμης ψηφίστηκε ομόφωνα από όλους τους εκπροσώπους των χωρών που συμμετείχαν και οι διατάξεις και τροποποιήσεις που παρουσίασε το προεδρείο υιοθετήθηκαν άμεσα.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *